Discussion:
šºžÌŠ³€£¿ùªº¯À­¹À\ÆU??
(时间太久无法回复)
Eric
2003-11-26 14:41:57 UTC
Permalink
朋友來新竹玩,哪裡有不錯的素食餐廳呢 ??
最好是西餐廳尤佳 ~~
--
* Post by hennessy from adsl-dyn-tpe-64-211-45.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
µLªŸµLı
2003-11-26 15:04:46 UTC
Permalink
Post by Eric
朋友來新竹玩,哪裡有不錯的素食餐廳呢 ??
最好是西餐廳尤佳 ~~
經國路與中正路交叉口附近的佛光素食餐廳不錯--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BLOG http://wretch.twbbs.org/blog 日記+行事曆+個人板 好玩於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以 u900646.JING.ab.nthu.edu.tw海
µ¹§Ú¶§¥ú
2003-11-26 15:25:52 UTC
Permalink
œÖhspice«Ü±jªº¡A±Ï§Ú
2003-11-26 17:50:28 UTC
Permalink
ªB€ÍšÓ·sŠËª±,­þžÌŠ³€£¿ùªº¯À­¹À\ÆU©O ??
³ÌŠn¬OŠèÀ\ÆU€×šÎ ~~
šì¯À­¹€pÀ]
¥þ¬Ù³£¥i¥H¬d
http://www.vegevill.org/
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: thccy11.oz.nthu.edu.tw
²HÂÅ
2003-11-27 06:27:09 UTC
Permalink
ªB€ÍšÓ·sŠËª±,­þžÌŠ³€£¿ùªº¯À­¹À\ÆU©O ??
³ÌŠn¬OŠèÀ\ÆU€×šÎ ~~
ŠpªG¬OŸÇ¥Í
§Ú±ÀÂ˲M€jŠèªù¥X¥h¡Aš«Ÿ÷š®¹D¥X¥h¡AŽNŠbŠË°Ó®ÇÃä
Œz¥úŠ³Ÿ÷¥Í¬¡°é
©ÎªÌ¡AŠbªø¬KµóŠ³€@®a·s¶}ªº¡u€»«×¯À­¹À\À]¡v€]€£¿ù
ŸAŠX»EÀ\²á€Ñ--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-222-217.HINET-IP.hinet.net
11/27 €€€å²Š·~€œºt
2003-11-27 08:07:30 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mmeou (²HÂÅ)¡n€§»Êš¥¡G
Post by ²HÂÅ
ªB€ÍšÓ·sŠËª±,­þžÌŠ³€£¿ùªº¯À­¹À\ÆU©O ??
³ÌŠn¬OŠèÀ\ÆU€×šÎ ~~
ŠpªG¬OŸÇ¥Í
§Ú±ÀÂ˲M€jŠèªù¥X¥h¡Aš«Ÿ÷š®¹D¥X¥h¡AŽNŠbŠË°Ó®ÇÃä
Œz¥úŠ³Ÿ÷¥Í¬¡°é
^^^^^^^^^^^^
§Ú­Ó€Hı±o³o­Ó¯uªº«Ü€£¿ù
Post by ²HÂÅ
ŸAŠX»EÀ\²á€Ñ
--

 €@Áû¯ÂŒäªº€ß ·|ŠÛ¥ÑŠaµ¹ ŠÛ¥ÑŠa·R ªœšì¥Ššüšì³Ð¶Ë

 ¥XŠÛ Åý°ªÀð­Ë€U§a

--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: hwchiang.ad.nthu.edu.tw
ÂPÂP°Õ°Õ©I©I«¢«¢
2003-11-27 08:16:17 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mPinkPanther (11/27 €€€å²Š·~€œºt)¡n€§»Êš¥¡G
Post by 11/27 €€€å²Š·~€œºt
¡° €Þ­z¡mmeou (²HÂÅ)¡n€§»Êš¥¡G
Post by ²HÂÅ
ŠpªG¬OŸÇ¥Í
§Ú±ÀÂ˲M€jŠèªù¥X¥h¡Aš«Ÿ÷š®¹D¥X¥h¡AŽNŠbŠË°Ó®ÇÃä
Œz¥úŠ³Ÿ÷¥Í¬¡°é
^^^^^^^^^^^^
§Ú­Ó€Hı±o³o­Ó¯uªº«Ü€£¿ù
Post by ²HÂÅ
ŸAŠX»EÀ\²á€Ñ
ªF«nµóžò­¹«~žô¥æ€e€fŠ³€@¶¡"ªG®x"..
«ÜŽÎ..
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: Einstein.cc.chu.edu.tw
z***@bbs.cs.nthu.edu.tw
2003-11-27 13:55:05 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mPinkPanther (11/27 €€€å²Š·~€œºt)¡n€§»Êš¥¡G
Post by 11/27 €€€å²Š·~€œºt
^^^^^^^^^^^^
§Ú­Ó€Hı±o³o­Ó¯uªº«Ü€£¿ù
¶³ªO

€fšý³£ÁÙÆZ€£¿ùªº:)
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 210-58-30-226.cm.apol.com.tw
继续阅读narkive:
Loading...